Όροι Χρήσης και Συναλλαγών

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Συναλλαγών διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.gigistyle.gr (εφεξής «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «διαδικτυακός τόπος») και την πραγματοποίηση κάθε πώλησης προϊόντων μέσω αυτού (website) από την επιχείρηση με την επωνυμία «GG ONLINE MON.I.K.E», με διακριτικό τίτλο «GG ONLINE MON.I.K.E», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός 26η Οκτωβρίου , αρ. 28, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 175796206000 ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΥΝ.ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ , με Α.Φ.Μ. 802406716, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης (εφεξής «η Επιχείρηση»). Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τους παρόντες όρους πρέπει να επιβεβαιώνονται από την Επιχείρηση, αποκλειόμενων ρητώς οποιωνδήποτε άλλων όρων ή προϋποθέσεων. Καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, ως και κάθε άλλου αναρτηθέντος κειμένου, συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς μετά την είσοδό σας και χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείστε ότι συναινείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους των ανωτέρω κειμένων. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά με τους Όρους χρήσης και Συναλλαγών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση με οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στον υπ’ αρ. 13 όρο («Επικοινωνία») τρόπους επικοινωνίας.

1. Χρήση διαδικτυακού τόπου Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «χρήστης» ή «καταναλωτής») συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης και Συναλλαγών, την εγγραφή του ως μέλος στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή/και την υποβολή παραγγελίας ο χρήστης εγγυάται ότι έχει δικαιοπρακτική ικανότητα κατάρτισης συμβάσεων, όπως ο νόμος ορίζει, καθώς η ορθότητα και η ακρίβεια τέτοιου είδους πληροφοριών δεν είναι δυνατό να διασφαλιστούν ή να εξακριβωθούν από την Επιχείρηση. Πέραν της δυνατότητας εγγραφής ως μέλους, που παρέχεται από τον διαδικτυακό τόπο www.gigistyle.gr, ο χρήστης/ καταναλωτής δύναται να περιηγείται ή να πραγματοποιεί αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ως «απλός επισκέπτης» αυτού, δεσμευόμενος ωστόσο- όπως και το εγγεγραμμένο μέλος- καθ’ ολοκληρίαν από τους παρόντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγών και από οποιοδήποτε άλλο κείμενο έχει αναρτηθεί στον εν λόγω ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης και της «Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Σε περίπτωση που η Επιχείρηση παράσχει στους χρήστες του διαδικτυακού της τόπου τη δυνατότητα ανάρτησης μηνυμάτων ή άλλων σχολίων, με κανέναν τρόπο δεν δεσμεύεται για τον έλεγχο ή το σύνολο του περιεχομένου τους, μη υπέχοντας ευθύνη προς τούτο.

1.1 Εγγραφή/ Σύνδεση χρήστη Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος έχει τη δυνατότητα εγγραφής του σε αυτό πριν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της παραγγελίας του ή και σε κάθε άλλη περίπτωση απλής περιήγησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εγγραφή του είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα ανωτέρω στοιχεία για αποστολή ενημερώσεων, συμφωνιών ή ειδοποιήσεων σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγών ή τις συναφθείσες συμβάσεις πωλήσεως, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς. Η εν λόγω συναίνεση για την αποστολή ειδοποιήσεων είναι διάφορη και ανεξάρτητη από πιθανή συγκατάθεση του χρήστη για τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων ή προωθητικών ενεργειών (για λεπτομέρειες βλ. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι δωρεάν και δεν υφίστανται περαιτέρω δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις σχετικά με αυτήν. Δυνατότητα εγγραφής στο ηλεκτρονικό κατάστημα έχουν μόνον όσοι χρήστες είναι άνω των 18 ετών. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών και σε περίπτωση που κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου για λογαριασμό κάποιου τρίτου προσώπου, δηλώνει ότι έχει την εξουσία να δεσμεύει τον τρίτο, ως κύριο συμβαλλόμενο, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις περί αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας. Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε χρονική στιγμή τον λογαριασμό του από το site, μέσω της κατηγορίας Ο Λογαριασμός μου, Πληροφορίες Λογαριασμού, Διαγραφή Λογαριασμού. Περαιτέρω δύναται να απεγγραφεί από τη λίστα διευθύνσεων/e-mail αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ggonlinegr@gmail.com ή και να τροποποιήσει τα ήδη τηρούμενα προσωπικά του στοιχεία. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει λογαριασμό χρήστη για λόγους που αντιβαίνουν στην καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, για λόγους παραβίασης των παρόντων Όρων, για λόγους αντισυμβατικής συμπεριφοράς και εν γένει για κάθε συμπεριφορά ή ενέργεια χρήστη παράνομη ή καταχρηστική.

1.2 Υποχρεώσεις χρήστη Ο χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για: α) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είτε είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο είτε προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Επιχείρηση ή οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, β) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα, την προσωπικότητα οποιουδήποτε προσώπου κλπ, γ) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το Νόμο ή τις ισχύουσες συμβάσεις (ενδεικτικά εσωτερικές ή προσωπικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας κ.α.), δ) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, ε) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει κακόβουλο λογισμικό/ ιούς ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες ή προγράμματα ή αρχεία που σχεδιάστηκαν και προορίζονται για την πρόκληση βλάβης, διακοπής, καταστροφής ή εξοπλισμού της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, στ) παρενόχληση τρίτων καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ζ) συλλογή, αποθήκευση ή χρήση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών, η) εκούσια ή ακούσια παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και διατάξεων. Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δε δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως άμεση ή έμμεση προτροπή προς τους χρήστες/ καταναλωτές ώστε να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη και η Επιχείρηση δεν παρεμβαίνει ή διορθώνει τα μεταφερόμενα από το χρήστη δεδομένα. Κάθε χρήστης υποχρεούται να κάνει ορθή χρήση του διαδικτυακού τόπου συμμορφούμενος με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και να συμπληρώνει ορθά και με ακρίβεια το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση αλληλογραφίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία προστατεύονται ως απόρρητα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ενότητα «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Ο χρήστης που δεν συμμορφώθηκε με τους παρόντες Όρους, ως και κάθε άλλου κειμένου του διαδικτυακού τόπου της Επιχείρησης συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και δη με τις επιταγές και απαγορεύσεις αυτών, αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι θα αποζημιώσει την Επιχείρηση για κάθε θετική και αποθετική ζημία υποστεί ή για οποιαδήποτε εγερθεισόμενη εναντίον της αξίωση από τρίτο λόγω αναρτηθέντος, μεταδιδόμενου ή δημοσιευμένου περιεχομένου που εμπίπτει στις ανωτέρω απαγορεύσεις.

1.3 Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Ολόκληρο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, σχεδίων, γραφικών, φωτογραφιών, video, οπτικοακουστικού υλικού και το σύνολο των συμφωνιών που τα αφορούν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται από τις οικείες διατάξεις της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας, των διεθνών συμβάσεων ή αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, οι οποίοι έχουν χορηγήσει στην Επιχείρηση το σχετικό δικαίωμα και άδεια χρήσης για δικές της ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης και φέρουν σήματα των αντίστοιχων εταιριών, οργανισμών, συνεργατών φορέων ή ενώσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ρητώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, μεταφορά, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, μεταβίβαση ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εμφάνιση του ανωτέρω περιεχομένου στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του. Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ολόκληρου του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή τμήματος αυτού με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο για εμπορικούς ή μη σκοπούς επιτρέπεται μόνον κατόπιν ρητής έγγραφης συναίνεσης της Επιχείρησης.

1.4 Προστασία προσωπικών δεδομένων Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/ καταναλωτή διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και την εν γένει ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων του πελάτη/ καταναλωτή, ο τελευταίος μπορεί να ανατρέξει στην ενότητα «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Με την παροχή των προσωπικών του πληροφοριών και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.gigistyle.gr, ο χρήστης/ καταναλωτής δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζονται από την Επιχείρηση και παρέχει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των στοιχείων και πληροφοριών που παρέχει. Επιπλέον, ο χρήστης/ καταναλωτής δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχει στην Επιχείρηση είναι ακριβή και αληθή.

1.5 Διαδικτυακοί τόποι τρίτων Η Επιχείρηση μέσω του ιστοτόπου της www.gigistyle.gr μπορεί να παραπέμπει μέσω συνδέσμων («links»), hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε ιστοσελίδες τρίτων. Η Επιχείρηση δηλώνει ρητά ότι δεν ελέγχει το περιεχόμενο, τον σχεδιασμό, τη διαθεσιμότητα τυχόν προϊόντων ή υπηρεσιών, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα και την εν γένει λειτουργία των οιωνδήποτε αναφερόμενων συνδεδεμένων ιστοσελίδων τρίτων. Ως εκ τούτου η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση των εκάστοτε αναφερόμενων ιστοσελίδων τρίτων ή για οποιαδήποτε μετάδοση δεδομένων γίνεται από και προς ιστοσελίδες τρίτων ούτε φυσικά εγγυάται για την ασφάλεια και νομιμότητα λειτουργίας των έτερων αυτών ιστοσελίδων. Η παροχή συνδέσμων(«links») στο ηλεκτρονικό κατάστημα γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη/ καταναλωτή και κάθε προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται μέσω ιστοσελίδας τρίτου σε καμία περίπτωση δεν παρέχεται/ προωθείται από την Επιχείρηση, ούτε σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτήν. Κάθε αναφορά ή παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου δεν συνιστά υπόδειξη ή σύσταση ή προτροπή από μέρους της Επιχείρησης για επίσκεψη στην ιστοσελίδα του τρίτου ή αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω αυτής ή σε κάθε περίπτωση ανάπτυξης οποιασδήποτε άλλης συναλλακτικής ή μη σχέσης με τον τρίτο. Περαιτέρω, η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, αποδέχεται ή ευθύνεται για το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου. Τέλος, οιαδήποτε αναφορά υπάρξει για τρίτα πρόσωπα/ οντότητες/ τοποθεσίες ή καταστήματα που δεν σχετίζονται με την Επιχείρηση, η τελευταία δεν είναι υπεύθυνη ή υπόλογη για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.

Ευθύνη Ο χρήστης της ιστοσελίδας www.gigistyle.gr δύναται με δική του ευθύνη να κάνει χρήση του ιστοτόπου σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία, την καλή πίστη, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Η οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η Επιχείρηση δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, εισοδήματος ή για οποιαδήποτε εν γένει απώλεια ή ζημία κάθε είδους, η οποία προκλήθηκε με άμεσο ή έμμεσο τρόπο και η οποία προκλήθηκε από αιτία απορρέουσα από τη χρήση ή τη λειτουργία του ανωτέρω ιστοτόπου. Περαιτέρω, η ευθύνη για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη/ καταναλωτή, καθ’ ότι η Επιχείρηση δεν παρεμβαίνει με κανέναν τρόπο στα δηλούμενα από τον χρήστη/ καταναλωτή στοιχεία. Η ασφάλεια των συναλλαγών των χρηστών/ καταναλωτών είναι πρωταρχικής σημασίας για την Επιχείρηση, η οποία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προς τούτο μέτρα (ιδ. όρο υπ’ αρ. 7 «Ασφάλεια συναλλαγών»), χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί πλήρη εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν σφάλματα ή προβλήματα κατά τη λειτουργία του ως άνω διαδικτυακού τόπου. Επιπλέον, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον εξοπλισμό του υπολογιστή του χρήστη/ καταναλωτή από ιούς και γενικά κακόβουλο λογισμικό ή πρόγραμμα spyware κατά την περιήγηση ή χρήση του ιστοτόπου. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της πληροφορικής του τεχνολογίας και ιδίως για τη χρήση δικού του λογισμικού προστασίας από ιούς. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε συνακόλουθη υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία ή ηθική βλάβη προκύψει από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας ή από την καθυστέρηση αυτής. Τέλος, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών απροφασίστως κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση.

3. Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά, απορρέουσα από τη συναλλαγή της Επιχείρησης με τον καταναλωτή, και η οποία δεν κατέστη δυνατό να διευθετηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων, υφίσταται η δυνατότητα του καταναλωτή, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, μετά των τυχόν τροποποιήσεών της, να απευθυνθεί στους αρμόδιους για τις καταναλωτικές διαφορές φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), όπως είναι καταχωρημένοι στο ειδικό μητρώο φορέων ΕΕΔ. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην συμφωνήσει στην υπαγωγή σε διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφοράς ή να αποσυρθεί από τη διαδικασία ΕΕΔ σε οποιοδήποτε στάδιό της ή ακόμη να μην συμφωνήσει με την προτεινόμενη λύση. Σε κάθε δε περίπτωση η συμμετοχή στη διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών δεν αποκλείει τη δυνατότητα δικαστικής επιδίωξης των απαιτήσεών της.

4. Τροποποίηση όρων Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει ή να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγών οποτεδήποτε. Κάθε τροποποίηση ή ανανέωση των παρόντων θα ισχύει από τη στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο και θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης. Εν σχέσει με τις παραγγελίες των καταναλωτών, αυτές θα διέπονται από τους Όρους Χρήσης και Συναλλαγών που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Αποτελεί υποχρέωση των χρηστών/ καταναλωτών να ελέγχουν και να διαβάζουν προσεκτικά τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγών, ως και κάθε άλλου αναρτηθέντος κειμένου, συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πριν την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας ή εν γένει συναλλαγής τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης. Η χρήση της ιστοσελίδας της Επιχείρησης μετά από κάθε τροποποίηση των ανωτέρω Όρων Χρήσης και Συναλλαγών (ή οποιουδήποτε άλλου συναφούς κειμένου της ιστοσελίδας στο οποίο παραπέμπουν) θεωρείται ως αποδοχή των αντίστοιχων τροποποιήσεων. Τυχόν ακυρότητα κάποιου από τους παρόντες όρους δεν συνεπιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εδάφιο των παρόντων Όρων (ή κάθε άλλου κειμένου στο οποίο οι παρόντες παραπέμπουν) κριθεί άκυρο με απόφαση Δικαστηρίου, ρητώς συμφωνείται ότι δεν θίγει το κύρος και την ισχύ των λοιπών όρων του παρόντος κειμένου. Η Επιχείρηση δύναται να συνάψει συμφωνία για ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Κάθε αντισυμβαλλόμενος της Επιχείρησης δεν δικαιούται να προβεί σε εκχώρηση ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεών του. Η μη ενάσκηση από την Επιχείρηση των απορρεόντων από τους παρόντες όρους δικαιωμάτων της σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται σιωπηρή παραίτησή της από αυτά.

Ισχύον δίκαιο- Δικαιοδοσία Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Συναλλαγών διέπονται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πώλησης και την προστασία των καταναλωτών. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει αφορώσα τη συμβατική σχέση μεταξύ της Επιχείρησης και του καταναλωτή, αρμόδια κατά τόπον και καθ’ ύλην ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

6. Επικοινωνία Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετική με την Επιχείρηση ή το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.gigistyle.gr, οι καταναλωτές δύνανται να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα, στην ενότητα «Επικοινωνία», ή να αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ggonlinegr@gmail.com ή να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με την Επιχείρηση στο +2310567459 από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00πμ-18:00μμ ή ταχυδρομικώς στην ταχυδρομική διεύθυνση GG ONLINE , 26h ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 28, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη.